Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov


Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

 

Podávanie podnetov, stažností, návrhov a žiadostí

 

Zmluvné strany

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim v elektronickom obchode na internete. Predávajúcim je spoločnosť LEXTAV s.r.o., Repašského 20, Bratislava 841 02 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, vložka číslo 101134/B, ďalej len „predávajúci“ a kupujúcim je zákazník, ktorý realizuje nákup akéhokoľvek tovaru dostupného v deň nákupu na webstránke predávajúceho – www.lextav.sk resp. www.lextav.com a www.lextav.cz ďalej len „kupujúci“.

 

Objednanie tovaru a dodacia lehota

Objednávku tovaru môže uskutočniť kupujúci kedykoľvek prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na adresách v bode číslo 1 s miestom dodania tovaru do Slovenskej, alebo Českej republiky. Pre korektné objednanie a dodanie tovaru je potrebná správna registrácia kupujúceho s uvedením pravdivých a bezchybných údajov. Predávajúci nenesie zodpovednosť, ani náklady spojené s problémovým doručením tovaru uvedením nesprávnych údajov pri registrácii kupujúcim. Tovar je možné objednať aj prostredníctvom e-mailovej adresy lextav@lextav.sk, alebo telefonicky na čísle +421 948 201 107. Po obdržaní objednávky kupujúceho bude z elektronického obchodu okamžite e-mailom, prostredníctvom ostatných kontaktov do 24 hodín elektronicky potvrdená objednávka s presnou špecifikáciou, množstvom a cenou objednaného tovaru predávajúcim. Najbližší pracovný deň po objednaní tovaru bude predávajúci kontakovať kupujúceho s informáciami o dodacej lehote, ktorá je u týchto výrobkov veľmi individuálna. Zároveň bude vystavená zálohová faktúra na 70% ceny tovaru. Zaplatením zálohovej faktúry sa objednávka považuje za záväznú. V prípade výrobkov v hodnote do 300 EUR sa záloha kupujúcim neplatí a za záväzné sa považuje potvrdenie objednávky v elektronickom obchode. Dodacia lehota v prípade výrobkov nad 300 EUR začne plynúť dňom pripísania sumy na účet predávajúceho. Pri objednaní výrobkov do 300 EUR dodacia lehota začne plynúť dňom oznámenia dodacej lehoty telefonicky. To prebehne v nasledujúci pracovný deň od realizovania objednávky, kde zároveň bude oznámená záväzná dodacia lehota na objednaný tovar. Dodacia lehota sa u väčšiny výrobkov pohybuje v rozmedzí 4-10 týždňov, čo kupujúci akceptuje objednaním tovaru v elektronickom obchode spoločnosti LEXTAV. Kupujúci súhlasí objednaním tovaru, alebo zaregistrovaním v elektronickom obchode spoločnosti LEXTAV s poskytnutím osobných údajov, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre výlučnú potrebu predávajúceho – spoločnosti LEXTAV s.r.o. pre spracovanie objednávky, vystavenie dokladov s ňou spojených a odoslanie objednaného tovaru kupujúcemu. Spoločnosť LEXTAV s.r.o. prehlasuje, že tieto údaje budú zabezpečené v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Ceny tovaru

Predávajúci si vyhradzuje upraviť cenu tovaru a oboznámiť o tom kupujúceho pokiaľ došlo k úprave ceny u jeho dodávateľa bez predošlého upozornenia. Inak je cena konečná. Netýka sa to však kuchýň Schüller, ktorých cena je uvedená orientačná a tá finálna závisí od presného návrhu a použitých materiálov u kupujúceho. Tu predávajúci vypracuje presnú cenovú ponuku individuálne a tá sa v prípade jej odsúhlasenia kupujúcim považuje za záväznú. Predávajúci môže kupujúcemu prideliť zľavu na základe odberu väčšieho množstva tovaru, či individuálnej spolupráce – architekti a dizajnéri. Kupujúci sú oboznámení s cenou po prihlásení do systému, kde sa zobrazia ceny po odrátaní svojej zľavy v percentách. O pridelenej zľave predávajúci v takomto prípade informuje kupujúceho elektronickou poštou. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez akýchkoľvek poplatkov a vrátenie poplatku ak bola zaplatená zálohová faktúra predávajúcemu a vrátenie peňazí, ale to len v prípade, že nie je možné dodať objednaný tovar. Objednávku na tovar, ktorý bol záväzne objednaný a potvrdený do 300 EUR, či zaplatená zálohová faktúra pri tovare nad 300 EUR nie je možné stornovať. V takomto prípade, pokiaľ kupujúci tovar nechce, predávajúci uplatní voči nemu zmluvnú pokutu vo výške zaplatenej zálohy, ktorú započíta oproti zaplatenej zálohe, s čím kupujúci súhlasí.

 

Platba za tovar

LEXTAV s.r.o., ako predávajúci je platcom DPH. Na stránke predávajúceho je možné vidieť cenu v EUR s DPH. Tieto údaje sú zároveň uvedené na objednávke, ktorú predávajúci doručí po objednaní kupujúcemu. Tovar do 300 EUR môže kupujúci zaplatiť buď vopred prevodom na účet v plnej sume, alebo dobierkou pri dodaní tovaru kuriérskej službe. Tovar nad 300 EUR sa vzhľadom k jeho povahe platí vo výške 70% predávajúcemu predom formou zálohovej faktúry, ako je uvedené v bode číslo 2 týchto podmienok. Po dohode oboch strán – predávajúceho i kupujúceho je možné uhradiť vopred 100% sumy objednaného tovaru. Úhradu kupujúci vykoná prevodom, alebo vložením na účet predávajúceho, ktorý je uvedený na internetovej stránke predávajúceho, zálohovej faktúre a v týchto obchodných podmienkach. Daňový doklad posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, alebo samostatne poštou. Rozdiel vo výške 30% medzi zálohovou faktúrou a finálnou cenou výrobku platí kupujúci priamo pri dodaní tovaru-kuriérskej službe resp. priamo predávajúcemu, alebo prevodom na účet pred dodaním tovaru.
Číslo účtu predávajúceho: SK19 0900 0000 0051 3872 8988 (vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.), alebo SK67 1100 0000 0029 4946 0547 (vedený v Tatrabanke a.s.)

V prípade, že tovar nebude možné neskôr dodať z dôvodov, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť – zastavenie výroby, živelné pohromy a podobne bude záloha zaplatená kupujúcim vrátená predávajúcim bez poplatkov v plnej výške.

 

Zľavy k objednávke

1. Predávajúci ponúka možnosť zvýhodneného zľavneného nákupu:

2. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, automaticky celá zľava zaniká a vrátená suma je znížená o celkovú zľavnenú sumu.

 

Doprava tovaru

Tovar objednaný u predávajúceho kupujúcim prepravuje kupujúci kuriérskou službou. Pri objednávkach v hodnote do 500 EUR kupujúci účtuje platbu za prepravu v rámci SR v zmysle platného cenníka dopravcu. V prípade záujmu o prepravu do inej krajiny bude vypracovaná individuálna kalkulácia. Doprava tovaru v cene nad 500 EUR je bezplatná v rámci SR. V prípade tovaru, kde je objednaná odborná montáž výrobok na miesto dodá a nainštaluje priamo predávajúci. U výrobkov, kde sa odporúča odborná montáž nájde kupujúci uvedené toto odporúčanie. Jej cena závisí od produktu a kupujúci sa pre ňu môže rozhodnúť pri vkladaní tovaru do košíka.

 

Záruka a reklamácie

Predávajúci kontroluje expedovaný tovar pred odoslaním kuriérskou službou kupujúcemu a zabezpečí jeho balenie na ďalšiu prepravu, opečiatkuje obal proti otvoreniu treťou stranou. Kupujúci je povinný si skontrolovať, či tovar nebol porušený ešte pred jeho prebraním vizuálnou kontrolou a podpísaním dodacieho listu. Kupujúci je povinný tovar následne rozbaliť pred dopravcom a skontrolovať, či prepravou neprišlo k poškodeniu tovaru pred podpísaním dodacieho listu. Inak nebude možné reklamovať poškodenie tovaru prepravou a dodaný tovar. Po podpísaní dodacieho listu kupujúcim predávajúci považuje dodaný tovar za bezchybný a nepoškodený prepravou. V prípade, že bol tovar prepravou poškodený kupujúci tovar nepreberie, kontaktuje predávajúceho a o ďalších krokoch ho bude informovať priamo predávajúci. Po prevzatí nepoškodeného tovaru kupujúcim sa naň u predávajúceho vzťahuje záručná doba podľa zákonov platných v SR so všetkými postupmi a lehotami v ňom uvedenými. Záruka sa nevzťahuje na úmyselné, či mechanické poškodenie tovaru kupujúcim a vady, ktoré si kupujúci spôsobil sám zlou manipuláciou s tovarom, nesprávnym ošetrovaním, či používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie dodaným s výrobkom. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie nesprávnou, neodbornou inštaláciou tovaru kupujúcim. Záruka je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim s výnimkou kuchýň Schüller, kde predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku 5 rokov. Reklamácie tovaru a reklamovaný tovar sa dodáva kupujúcim predávajúcemu na adresu uvedenú na internetovej adrese elektronického obchodu s faktúrou a presnou identifikáciou vady. Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť, kupujúci má nárok na výmenu veci, alebo odstúpenie od zmluvy. Celý postup sa riadi výlučne zákonmi platnými v Slovenskej republike.

 

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

2. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar bez poplatku za dopravu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

3. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru a to vo výške vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

4. V prípade, že kupujúci nesplní povinnosti uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

Ochrana osobných údajov

Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk Zákazníkovi).

Poskytovateľ spracúva Vami poskytnuté osobné údaje na webovej stránke https://www.lextav.sk v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č .18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a ďalších právnych predpisov, za účelom spracovania účtovných, daňových dokladov a zabezpečenia zmluvných vzťahov medzi poskytovateľom a dotknutými osobami, v rámci informácie o zmenách poskytnutej služby.

 

Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
3. V prípade akýchkoľvek informácií, nás kontaktujte na tel. číslach alebo e-mailom.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese LEXTAV s.r.o., Repašského 20, Bratislava 841 02, alebo na : lextav@lextav.sk
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.